Nl

Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen: definities

1.1 In deze algemene bezoekersvoorwaarden hebben de volgende woorden de navolgende betekenis.

Museum: De stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland die conform haar doelomschrijving museaal openstelt de gebouwen en terreinen, plaatselijk bekend als het Westlands Museum

Museumgebouw: Het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) voor het publiek opengesteld en onderdeel uitmakende van, dan wel behorende bij, de gebouwen en terreinen plaatselijk bekend als het Westlands Museum.

Bezoeker: Een ieder die het Museumgebouw betreedt.

Groep: Twee of meer Bezoekers waarvoor een rondleiding en/of een activiteit is geboekt of tenminste tien Bezoekers die gezamenlijk het Museumgebouw bezoeken.

Product(en): Elk product dat het Museum aanbiedt en verkoopt.

Overeenkomst: Een overeenkomst voor de aankoop en levering van Producten of een Entreebewijs.

Bezoekersvoorwaarden: Deze algemene bezoekersvoorwaarden.

Aanbieding: Iedere aanbieding van het Museum voor de aankoop en levering van Producten of een Entreebewijs.

Functionaris: Een als zodanig herkenbare natuurlijk persoon, aangewezen door en werkzaam voor het Museum

2. Toepasselijkheid

2.1 De Bezoekersvoorwaarden gelden voor alle Bezoekers.

2.1.1 Afwijkingen van de Bezoekersvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Toegang Museumgebouw

3.1 Een Bezoeker is uitsluitend gerechtigd het Museumgebouw te betreden na betaling van de entreegelden, het tonen van een museumkaart of het bij de balie aanmelden als zijnde donateur of bedrijfsvriend.

3.2. Een Bezoeker kan de toegang tot het Museumgebouw worden ontzegd wanneer:

 1. hij/zij onder invloed van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen verkeert;
 2. hij/zij de orde verstoort of de intentie heeft om de orde te verstoren;
 3. hij/zij met blote voeten en/of ontbloot bovenlichaam het Museumgebouw wenst te betreden;
 4. hij/zij zich bij binnenkomst niet wenst te identificeren;
 5. hij/zij gezichts-bedekkende kleding draagt en niet bereid is bij binnenkomst zijn/haar gezicht voor identificatiedoeleinden te tonen;
 6. hij/zij niet bereid is mee te werken aan een visitatie van dragers van handbagage zoals tassen, kleine rugzakken en kinderwagens.

3.3 Het Museum is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen (a) aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of (b), in het geval van een calamiteit, aan een door het Museum noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het Museumgebouw.

3.4 Het Museum zal een Bezoeker, zo goed als redelijkerwijs mogelijk, informeren over (a) gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het Museumgebouw en/of (b) door het Museum georganiseerde tentoonstellingen, onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of (her)inrichtingswerkzaamheden aan of van (delen van) het Museumgebouw. Een Bezoeker kan hieraan geen rechten ontlenen.

4. Verblijf in het Museumgebouw

4.1 Het bezoek van Bezoeker aan het Museumgebouw is voor eigen rekening en risico.

4.2 Een Bezoeker dient zich te gedragen in overeenstemming met de Huisregels alsmede zich te houden aan aanwijzingen en instructies gegeven door Functionarissen.

4.3 Indien, naar het oordeel van het Museum, een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met de Huisregels, kan hem of haar de verdere toegang tot het Museumgebouw worden ontzegd, zonder dat het Museum tot vergoeding van enige schade of tot restitutie is gehouden.

4.4 Wanneer een Bezoeker herhaaldelijk in strijd handelt met de Huisregels of door de Functionaris gegeven aanwijzingen en instructies, kan het Museum hem/ haar de toegang tot het Museumgebouw voor bepaalde tijd ontzeggen. Een besluit tot ontzegging van de toegang tot het Museumgebouw wordt door het Museum aan de Bezoeker bekendgemaakt.

4.5 Bezoekers jonger dan veertien jaar mogen het Museumgebouw uitsluitend onder begeleiding van een meerderjarige bezoeken. Ouders en begeleiders zijn volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van vorenbedoelde Bezoekers jonger dan viertien jaar. Zij zien er onder meer, op toe dat de Bezoekers jonger dan veertien de tentoongestelde objecten niet aanraken, tenzij expliciet is vermeld dat dit wél mag.

4.6 Begeleiders van Groepen zijn volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door hen begeleide Groep. Zij dienen de Groepen te begeleiden gedurende het bezoek aan het Museumgebouw en zich te richten naar de instructies van de Functionaris. Zij zien er, onder meer, op toe dat de door hen begeleide Bezoekers de tentoongestelde objecten niet aanraken.

4.7 Voor basisscholen geldt dat per Groep met een grootte tot aan vijftien leerlingen tenminste twee begeleiders aanwezig moeten zijn. Voor middelbare scholen dient per Groep met een grootte van vijftien leerlingen tenminste één begeleider aanwezig te zijn. Het Westlands Museum kan de toegang weigeren aan Groepen die hier niet aan voldoen.

4.8 Het is een Bezoeker niet toegestaan om in het Museumgebouw:

 1. aan een andere Bezoeker goederen van welke aard dan ook aan te bieden;
 2. andere Bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;
 3. andere Bezoekers te hinderen door middel van geluidsoverlast, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, het gebruik van mobiele telefoons en mobiele geluidsapparatuur;
 4. te rennen, gillen en roken in het Museumgebouw;
 5. (huis)dieren mee te nemen en de museumtuin, waarvan uitgezonderd hulpdieren (zoals een blindengeleidehond);
 6. wettelijke verboden genotsmiddelen bij zich te hebben alsmede tot zich te nemen in het Museumgebouw;
 7. etenswaren en consumpties te nuttigen, behalve de in de daartoe door het Museum aangewezen ruimtes van het Museumgebouw;
 8. naar het oordeel van een Functionaris, gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen;
 9. kunstwerken aan te raken;
 10. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal zoals, bijvoorbeeld, vitrines, belichting en schotten aan te raken;
 11. zich voort te bewegen op segways, hooverboards, smart balance wheels, rolschaatsen, skateboards, voetsteps, of daarop gelijkende vervoersmiddelen;
 12. fysieke en visuele afscheidingen te overschrijden.

4.10 Bezoekers, ouders van minderjarige Bezoekers en begeleiders van Groepen zijn aansprakelijk voor iedere schade die een Bezoeker onder hun of zijn verantwoordelijkheid veroorzaakt.

4.11 Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van het Museum, is het een Bezoeker verboden om met gebruikmaking van lampen, flitsapparatuur, selfiesticks en statieven foto-, video-of filmopnamen te maken voor commerciële doeleinden. Voor privégebruik is dit wél toegestaan.

4.12 Het Museum kan een Bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een ander museum een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of zich op andere wijze heeft misdragen, de toegang tot het Museumgebouw voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen.

4.13 Er is cameratoezicht rondom en in het Museumgebouw. Camerabeelden worden conform Wet Bescherming Persoonsgegevens bewaard en zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.

4.14 In geval van calamiteiten, is het Museum gerechtigd de deuren van het Museumgebouw te sluiten en de Bezoekers naar buiten te leiden. Iedere Bezoeker kan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan onderzoek door of namens een Functionaris van tassen, wagens en andere voorwerpen. Een Bezoeker die zijn medewerking hieraan weigert, dient zich te legitimeren aan een Functionaris voordat hij het Museumgebouw verlaat.

4.15 Het Museum laat regelmatig foto- en filmreportages maken in het Museumgebouw. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Met het bezoeken van het Museum verklaart een Bezoeker zich hiermee akkoord.

5. Restitutie

5.1 Restitutie is niet mogelijk voor klachten van een Bezoeker met betrekking tot:

 1. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Museum;
 2. het gedeeltelijk gesloten zijn van het Museumgebouw, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
 3. een aanpassing van de reguliere openingstijd in verband met oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of een calamiteit;
 4. overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers door, onder meer, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
 5. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan, of een verbouwing of (her)inrichting van, het Museumgebouw;
 6. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het Museumgebouw.
 7. overlast of ongemak veroorzaakt door (grote) drukte.

5.2 Restitutie van aangekochte tickets (museumtoegang, deelname activiteiten, enz) is mogelijk indien uiterlijk vier dagen tevoren (96 uur vóór aanvang van de activiteit) schriftelijk een verzoek tot teruggave wordt gestuurd per email naar [email protected].

6. Aansprakelijkheid van het Museum

6.1 Voor schade ontstaan als gevolg van door het Museum en/of derden aan een Bezoeker verstrekte prijsopgave, gedane mededelingen of anderszins verstrekte informatie is het Museum nimmer aansprakelijk.

6.2 Tenzij een Bezoeker aantoont, dat schade een direct gevolg is van opzet of grove schuld van het Museum, is het Museum of zijn door het Museum ingeschakelde derden, onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens een Bezoeker voor schade of verlies van wat voor soort dan ook, geleden in verband met de Overeenkomst of de uitvoering daarvan. In geen geval is het Museum aansprakelijk voor door een Bezoeker in dat verband geleden indirecte schade.

6.3 Het Museum is in geen geval aansprakelijk voor schade geleden door een Bezoeker als gevolg van of veroorzaakt door:

 1. een niet toerekenbare tekortkoming van het Museum in de nakoming van de Overeenkomst zoals genoemd in artikel 7 van deze Bezoekersvoorwaarden (“Overmacht”);
 2. een inbreuk op een intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van een derde verband houdende met de Producten die zijn geleverd;
 3. het niet opvolgen van de door een Functionaris gegeven instructies en het niet naleven van de Bezoekersvoorwaarden;
 4. andere Bezoekers;
 5. het in bewaring nemen door het Museum van goederen van de Bezoekers.

6.4 In het geval van aansprakelijkheid zoals bedoeld in dit artikel 6, is de omvang van die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de hoogte van:

 1. het bedrag van de ter zake daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of;
 2. het door de verzekeraar van het Museum aan het Museum ter zake uitbetaalde bedrag, of;
 3. het bedrag van de ter zake van een schade door het Museum van een derde verkregen vergoeding, waarbij de omvang van de aansprakelijkheid van het Museum in een concreet schadegeval beperkt is, tot het laagste bedrag, van de hierboven onder a. tot en met c. bedoelde bedragen.

7. Overmacht

7.1 Het Museum is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een tekortkoming zijnerzijds die het gevolg is van overmacht. Het Museum kan zich in ieder geval op overmacht beroepen bij de aanwezigheid van omstandigheden, die het uitvoeren van de Overeenkomst door het Museum, tijdelijk of blijvend onmogelijk maken.

7.2 Onder omstandigheden als bedoeld in lid 1van dit artikel 7 worden, onder meer, begrepen natuurrampen, stakingen, terroristische aanslagen, elektriciteitsstoringen en bouwoverlast.

8. Gevonden voorwerpen

8.1 De door een Bezoeker in het Museumgebouw gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven bij de kassabalie of een Functionaris.

8.2 Het Museum zal zich redelijkerwijze inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen. Gevonden voorwerpen waarvoor zich, binnen twee maanden na een afgifte als bedoeld in lid 1 van dit artikel 8, geen eigenaar of rechthebbende bij het Museum heeft gemeld, zullen worden afgevoerd.

8.3 Een eigenaar of rechthebbende heeft de keuze het gevonden voorwerp of zelf af te halen of onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich te legitimeren.

9. Klachten

9.1 Een Bezoeker kan klachten en suggesties ter verbetering schriftelijk of per e-mail indienen door een mail te sturen naar [email protected]. De klacht van Bezoeker zal worden onderzocht en binnen 30 dagen schriftelijk worden beantwoord.

10. Algemene bepalingen

10.1 Als een bepaling van de Bezoekersvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de Bezoekersvoorwaarden geldig en van kracht en zal de nietige of vernietigde bepaling worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel als mogelijk overeenkomt met de inhoud van de oorspronkelijke bepaling.

10.2 Het Museum is gerechtigd zijn verplichtingen die voortvloeien uit bepalingen in de Bezoekersvoorwaarden geheel of gedeeltelijk door gekwalificeerde derden laten uitvoeren.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op de Overeenkomst en deze Bezoekersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die zich voordoen in verband met de Overeenkomst en de Bezoekersvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter.

12. Ter inzagelegging

12.1 Deze Bezoekersvoorwaarden liggen voor een ieder ter inzage bij de informatiebalie van het Museum en zijn gepubliceerd en te downloaden op de website van het Museum.

 

Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland

maart 2019